Brian Carper opublikował niedawno bardzo praktyczny sposób na prezentację stanu systemu kontroli wersji w zsh. Poniżej wariacja na modłę domyślnego wiersza poleceń w PLD:

zsh + git

autoload -Uz vcs_info
 
zstyle ':vcs_info:*' stagedstr '%F{green}∙'
zstyle ':vcs_info:*' unstagedstr '%F{yellow}∙'
zstyle ':vcs_info:*' check-for-changes true
zstyle ':vcs_info:(sv[nk]|bzr):*' branchformat '%b%F{1}:%F{11}%r'
precmd () {
  if [[ -z $(git ls-files --other --exclude-standard 2> /dev/null) ]] {
    zstyle ':vcs_info:*' formats ' %F{green}%b%c%u%f'
  } else {
    zstyle ':vcs_info:*' formats ' %F{green}%b%c%u%F{red}∙%f'
  }
 
  vcs_info
}
 
setopt prompt_subst
PS1='[%n@%m %~${vcs_info_msg_0_}]$ '